کشور را اسیر قدرت‌های بزرگ نکند

آنهایی که می‌خواهند ما را به زنجیر چپ و راست بپیوندند و ما را اسیر کنند در دست قدرت‌های بزرگ، اگر آنها پیش ببرند و شما ساکت باشید، تمام مسئولیت متوجه شماست. 22 اسفند 1358

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک کشور را اسیر قدرت‌های بزرگ نکند
کلیدواژه:
استقلالانتخابات و معیارهای انتخابنقش مردمنه غربی نه شرقیرئیس جمهور باید