موقعیت شناسی

آن روزی که اسلام محتاج به این است که فقها هم در میدان بروند، باید بروند. ۱۵ اسفند ۱۳۵۷

دریافت طرح
اشتراک موقعیت شناسی
کلیدواژه:
امام خمینیدفاع مقدسعلمای اسلامیتوصیه به علماعلامه حسن زاده آملی