جنایات پهلوی

خون دل فقرا خرج نامجویی و خودکامگی
محرومیت از آثار تمدن
خیانت به بیت المال مسلمین
شکست دیکتاتور به دست ملت
هدررفتن نیروی فعالۀ انسانی
اسلحه و پایگاه به جای نفت