انقلاب و آفت‌های آن

اختلاف و تحلیل رفتن قوا
بد معرفی کردن اسلام و ایجاد بدبینی در مردم
خنثی شدن نهضت به واسطه اختلافات
دور شدن از اسلام
خوف از اشتباه رجال علمی، سیاسی و روشنفکر
اختلاف بین حوزه و دانشگاه
توطئه و خیانت نسبت به اسلامیت نهضت
سستی در امر وحدت کلمه
گمان پیروزی نهایی موجب سستی و سردی
ایجاد ناآرامی و تفرقه
خیال پیروزی و عدم حفظ قدرت ملت
تفرقه بیت صفوف
سستی و اختلاف پس از پیروزی
غفلت از مقصد
دست برداشتن از مسیر ملت
غفلت از رشد ریشه های پوسیده شیاطین
مسامحه و تخطی در امور
سستی بعد از پیروزی و خطر ریشه های گندیده رژیم و اجانب
اثر روحیه جمعی
توجه به وضع مردم بعد از پیروزی انقلاب
توجه به تحقق مسائل اصلی
مطرح نبودن مسائل شخصی در انقلاب
طرح خواسته های شخصی و گروهی بعد از انقلاب
بیماریهای بعد از انقلاب
مایوس شدن از انقلاب
نفاق افکنی و اغفال جوانان
ایجاد نفاق و اختلاف در انقلاب و انجام کودتا
طغیان نسبت به مردم و ایجاد هرج و مرج در جامعه
اختلاف در بهره برداری اقشار و گروههای مختلف از پیروزی
قدرت طلبی و مال طلبی
غرور و غفلت و تزلزل در انسجام و وحدت
غفلت از یاد خدا و غرور و سرکشی
استبداد و خود کامگی
ترجیح مصالح شخصی بر مصالح اسلام!
کنار گذاشتن صاحبان اصلی انقلاب
رخنه موریانه های موذی
ساده اندیشان موجه ابزاری برای مقاصد شوم نفوذیها