آزادی عقائد و مذاهب

آزادی اظهار عقیده
وجود شرایط خوب حیات
رعایت حقوق اقلیت های مذهبی
محفوظ بودن حقوق حقه همه
بهره مندی اقلیت ها از حقوق طبیعی
اقلیت های مذهبی در پناه حکومت اسلامی
آزادی کامل اقلیت ها در اسلام
آزادی اقلیت ها در اجرای آداب دینی و اجتماعی
دفاع از حقوق اقلیت ها
تمدن و آزادی
جایگاه اقلیت ها در اسلام
نداشتن نظر سوء در مورد اقلیت ها
حفظ حقوق مشروع اقلیت ها
در پناه اسلام بودن اقلیت های مذهبی
قوانین اسلام و احترام به تمام بشر
بهره مندی آرامنه از آزادی
عمل بر طبق قانون
حفظ احترام اقلیت های مذهبی
آزادی انجام فرایض دینی
آزادی و احترام یهودیان ایرانی
آزادی غیر انحرافی
احترام به اقلیت های مذهبی
وحدت کلمه بین شیعه و سنی
پشتیبانی از اقلیت ها
رفتار انسانی و عادلانه با اقلیت ها
احترام اسلام به اقلیت های مذهبی
ملاحظه حقوق همه اقشار در قانون
یکسان بودن اقشار مختلف
رسیدن اقلیت های مذهبی به حقوق خودشان
حفظ مصالح همه اقشار
وضوح تعریف آزادی
انتقاد از عملکرد پاپ
مخالفت اسلام با تحمیل عقیده
توجه به امور اقلیت ها
رفاه و آسایش اقلیت ها
توصیه به پاپ
توصیه به اقلیت های مذهبی