اقتصاد مقاومتی

چرا خود تولیدکننده نباشیم؟
توسعه صنایع مادر، به طوری که هرگونه وابستگی از بین برود
تولید داخلی ناقص، بهتر از دست دراز کردن پیش دشمنان است
دست دراز کردن پیش دشمن موجب سرشکستگی است
از حصر اقتصادی خوفی نداشته باشید
شکم گرسنه به دنبال استقلال نمی‌رود
وابستگی در ارزاق یعنی ضربه به نهضت
وابستگی اقتصادی مُوَلِّد همه جور وابستگی
در حال جنگ اقتصادی هستیم
سستی نکنید
باید همه دست به دست هم دهند
شایسته ما نیست که پیوسته به غیر باشیم
فعالیت اقتصادی به مثابه جهاد
ما باید وابسته نباشیم
موضوعی زمان بر است
نه به تفکر واردات محور!
دست‌درازی در مقابل دیگران مایه ننگ است
می‌توانیم مستغنی باشیم
جوانهای ما اثبات کرده‌اند که می‌توانند
حرکت به سمت خودکفایی
هرگز زیر بار این ننگ نخواهیم رفت
با دست درازکردن پیش دیگران، شکوفایی ممکن نیست
به آنچه دارند بسازند تا خود همه چیز بسازند
حصر اقتصادی، جوانان را بیدار کرد
بدون کالای خارجی هم می‌شود...
فقرزدایی در اولویت باشد
یا رفاه و مصرف‌گرایی یا تحمل سختی و استقلال