هنر و هنرمندان

استفاده از هنر نویسندگی برای خیر ملت
وابستگی، در خدمت مقاصد شوم استعمار
ایجاد امید و اعتماد به نفس در ملت
لزوم مالکیت نفسی برای نویسندگان
جلوگیری از ایجاد تفرقه و دلسردی با گفته ها و نوشته ها
پایبندی به مقصد حق
خنثی سازی تبلیغات دشمنان
تهی کردن اعتقادات مردم
رسالت نسبت به جنگ تحمیلی
انعکاس قضایای انقلاب در اشعار
بیدارگری و روشنگری ملتها
زبان شعر، بالاترین زبان
تکلیف در مقابله با ستمگران
هفته جنگ
وظیفه نویسندگان و هنرمندان در هفته جنگ
کمبود هنرمندان معتقد به ارزشهای اسلامی
نژاد پرستی و اسلام ستیزی هنرمندانه
غفلت زدایی از مردم
آموزش روش زندگی شرافتمندانه با هنرها و نمایشنامه ها
مسئولیت
ارزش خون هنرمندان فرزانه
هنر در عرفان اسلامی
رسالت هنر در رسیدن به استقلال