رضا شاه پهلوی(رضاخان)

وابسته بودن اصل و اساس حکومت پهلوی