رضا شاه پهلوی(رضاخان)

آزادی با سرنیزه
وابسته بودن اصل و اساس حکومت پهلوی
بیرون بردن ارزهای ملت از کشور
جمع کردن منافع این مملکت در بانک های خارج
از بین بردن تمامی اقتصاد مملکت به دست شاه و پدرش
وجود پولهای ما در بانک های خارجی به اسم او و اتباع و عشیره اش
جمع کردن جواهرات توسط شاه و بیرون کردن آن از کشور
عقده‌ها زیاد بود