احزاب و توصیه‌ها

جلوگیری از فرصت طلبی گروهکها
جلوگیری از ورود افراد منحرف به انجمنها و گروهها
لزوم دعوت افراد به التزام به اسلام
تبری از قشرهای غیر اسلامی
لزوم التزام به اسلام
دور کردن گروههای غیر اسلامی از خود
ضرورت ارتباط احزاب با علما
لزوم افشای جنایتهای سران حیله باز مکتبهای منحرف
بازگشت به آغوش اسلام، ضامن سعادت
لزوم طرد فتنه گران توسط مردم
لزوم دفع حمله اشرار
جلوگیری از توطئه عمل وابسته
لزوم آگاه نمودن جوانان
لزوم خلع سلاح گروهکهای مفسد
جلوگیری از رخنه گروهکها به صفوف ملت
لزوم هوشیاری مردم در برابر توطئه گروهکها
لزوم بیداری ملت در برابر کید اخلال گران
جلوگیری از تباهی صفوف ملت با عناوین مختلف
ممانعت از نفوذ عمال وابسته در قشرها
لزوم هوشیاری در برابر گروهکها
وابستگی گروهکها به قدرتهای خارجی
تحریک کارگرها به اعتصاب
لزوم اجتناب مردم از احزاب غیر اسلامی
لزوم توجه جمعیتها به خواست ملت
برخورد سالم با همه گروهها غیر از توطئه گران
لزوم همیاری احزاب برای استقرار نظام
حضور مردم در صحنه برای برخورد با توطئه گروهکها
اخطار به بدخواهان نهضت اسلامی
ضرورت پیوستن به مسیر ملت
سوء استفاده گروهکها از آزادی
تاکید بر برخورد انقلابی با گروهکهای خرابکار
صبر انقلابی برای شناساندن گروهکهای مفسد به ملت
عدم ملایمت با احزاب خرابکار
عدم آزادی به احزاب فاسد
لزوم شناسایی گروهکهای منافق توسط مردم کردستان
نصیحت به مردم کردستان برای دوری از گروهکهای منحرف
سرکوبی گروهکهای مسلح در کردستان
پشتیبانی از مردم کردستان در برابر خرابکاری گروهکها
اجتناب از خشونت با پیروان گروههای منحرف
همکاری مردم کردستان برای سرکوب گروهکها
لزوم هوشیاری در برابر شعارهای گروهکها
اختلاط گروهکها در میان مردم کردستان
همیاری مردم کردستان برای جلوگیری از کشتار توسط گروهکها
جلوگیری از فعالیت گروهکهای خرابکار
ممانعت گروهکها از خدمت برای خلق
نصیحت به فریب خوردگان گروهکی برای بازگشت به دامان ملت
عدم رای به گروهکهای چپی و انحرافی
عدم خودباوری هواداران گروهکها
امکان بازگشت گروهکهای مسلح به دامان ملت
دعوت از گروهکهای مسلح برای بازگشت به آغوش ملت
دوری ملت از گروههای بی مسولیت
عدم توجه به تبلیغات گروههای سیاسی
توطئه گروهکها علیه سپاه
اخطار به گروههای منحرف سیاسی
جلوگیری از نفوذ گروهکها به سپاه
اخطار به گروهکها و احزاب برای تحویل سلاح
شایعه سازی برای ایجاد یاس در مردم
ایجاد اختلاف با اسمهای مختلف
توصیه به گروهکها برای به زمین گذاشتن اسلحه
جیره خواری گروهکها از کاخ سفید و کرملین
بازگشت و توبه کردن به پیشگاه خدا
لزوم برخورد با سخنرانی های تشنج زا
تکلیف الهی جلوگیری از مفسده ها
یکپارچگی ملت مقابل توطئه گروهکهای منافق
لزوم هوشیاری ملت در مورد توطئه های گروهکها
تکلیف ملت در جلوگیری از خرابکاری گروهکها
معرفی منافقان و منحرفان به قوای انتظامی
لزوم شناسایی گروهکهای منحرف توسط ملت
تکلیف ملت در شناسایی و معرفی خانه های تیمی
ضعیف بودن مساله گروهکهای خرابکار
لزوم توبه جوانان فریب خورده
درخواست توبه از اعضای گروهکها
عدم توجه اهالی کردستان به شعارهای نژادپرستانه گروهکها
جلوگیری از نفوذ منحرفین به انجمنهای اسلامی
سرکوب توطئه گروهکهای مخالف با رعایت حدود شرعیه
سرکوب توطئه منافقان در خانه های تیمی
پرهیز از تفکر ساده لوحانه همراهی ملت با گروهکها
پرهیز از هدر دادن انگیزه جوانی در پیروی از نقشه دشمن
بازگشت از راه اشتباه و اتحاد با محرومین جامعه
وصیت امام به گروههای چپ
بازگشت از راه اشتباه و اتحاد با محرومین جامعه
نصیحت احزاب چپگرا به پرهیز از خدمت بیگانگان
هوشیاری در شناسایی گروهکهای وابسته تحت هر عنوان
طمع موهوم در پناه دشمن ایران به نوایی رسیدن
نصیحت به خودفروختگان خارج نشین
قلع و قمع گروهکهای منحرف توسط مردم
لزوم رعایت تکلیف شرعی نه تبعیت کورکورانه از احزاب
عدم حق تحمیل افراد توسط گروها به مردم