حزب خلق مسلمان

عمل بر خلاف اسلام
توصیه به آقای شریعتمداری برای کناره گیری از حزب
لزوم جلوگیری از غائله حزب
مخالفت با تصویب قانون اساسی
اعلام مبنی بر قیام بر ضد حکومت اسلامی
عدم همراهی مردم آذربایجان با توطئه گران حزب
لزوم جلوگیری از ایجاد غائله در آذربایجان
توطئه در تبریز
ائتلاف با چریکهای فدایی خلق
لزوم برائت مردم آذربایجان از گروهکهای منحرف
کارشکنی در مراحل انقلاب
آشوب طرفداران در قم و تبریز
تلاش برای براندازی نظام