فقر

نبود نیازمندی های اولیه زندگی
گرسنگی و توسری در «مملکت مترقی»
گرسنگی مردم بیچاره و توجه نکردن دولت و حکومت پهلوی
رنج کشیدن از وضع موجود
دزدیهایشان را کردند و رفتند و قرض ها را به بانک ها گذاشتند