غربزدگی

قبله‌شان غرب شده بود
نه فرهنگ اصیل غرب، فرهنگ استعماری‌اش
بر روشنفکران غرب‌زده و شرق‌زده بتازید