غربزدگی

وابستگی مغزی، بدترین وابستگی!
فرهنگ استقلالی،فرهنگ استعماری
تعریف استقلال فکری
همه گرفتاری ما از همین است...
استقامت و استقلال فکری‌
یک وابستگی مغزی
استقلال فکری، مبدا استقلال کشور
قبله‌شان غرب شده بود
نه فرهنگ اصیل غرب، فرهنگ استعماری‌اش
قیام همگانی برابرغرب، غرب زدگی و وابستگی
توصیه به خودیابی دانشجویان
آفت خودکفایی
توصیه ای به نمایندگان مجلس
بر روشنفکران غرب‌زده و شرق‌زده بتازید
غربزدگان مخالف جنگ