صلح

جنگ با اسلحه ایمان
زیاده خواهی عامل تجاوز
تن دادن به ظلم حرام است
تادیب تجاوزگر
مقابله با متجاوز به حکم قرآن
تصرف خوزستان و مراکز نفتی آن
دفاع تا تسلیم متجاوز
خوزستان مورد ادعای صدام
با صدام دست دوستی نمی دهیم
استقامت ملت در دفاع