تظاهر به آزادی زنان در طاغوت

اغفال به اسم آزادی بانوان
مگر مردها آزادند؟
دروغ آزادی زن‌ها
آزادی را پایمال کرده
منطق شاه، انحطاط زنان است
زنان را از مقام شرافت پایین کشیدند
به اسم آزادی، فساد کردند
آزادی را در فساد می‌دیدند
به اسم آزادی همه را محروم کردند!
با اسامی فریبنده، جوانان را از بین بردند
آزادی در فساد
به دنبال آزادی استعماری بودند
آزادی محمدرضا یعنی بی‌بند و باری
نقشه‌شان آزادی وارداتی بود
کسی نمی‌توانست یک کلمه نقد بنویسد
آن آزادی را می‌خواهند که اسلام نباشد
آزادی قلم‌ها نه، آزادی فحشا آری
زن‌ها را به تباهی کشیده بودند
به اسم آزادی، ملعبه دست جنایت‌کاران شدند