ملت ایران

تحول عظیم روحی از حیث شناخت وعمل
مردم عوض شده اند
نهضت مقدس اسلامی باعث تحول در بین مردم
اسلام عامل تحول معجزه آسا
ملت همیشه پشتیبان خدا بوده
محو قرآن و استقلال
هشدار به حامیان صدام
همدلی ملت با ارتش
ایستادگی مردم با نثار خون
شهادت برای دفاع از حق
پشتیبانی ملت از قوای مسلح
تحول الهی در مردم موجب شکست قدرتهای شیطانی
شهادت طلبی در ملت