مساجد

مسجد، ستاد جنگ
مسجد، مرکز بسیج نیرو در جنگ
مسجد، دستگاه و بارگاه امیرالمومنین(ع)
مسجد، سنگر الهی و بسیج مردم
مسجد، مرکز اعزام به میدان جنگ
حضور دانشگاهی ها و دانشجویان در سنگر مساجد
مسجد، سنگر و محراب تهییج مردم
مسجد، مرکز اعزام نیروها به جبهه