فقه امام

ابعاد فقهی امام خمینی(ره)
امام خمینی و ابداع در فقه و استنباط
امام و نوآوری‏ های فقهی و اصولی
بدل حیلوله ازنگاه امام خمینی
رویکردی فقهی به نظریه انقلاب امام خمینی قدس سره
عرف از دیدگاه امام خمینی
فقه سنتی و پویا در نگرش امام خمینی (س)
آثار فقهی و اصولی امام خمینی
مفهوم ولایت مطلقه فقه از منظر امام خمینی و قانون اساسی
نوآوری های فقهی سیاسی امام خمینی(ره)
ولایت تدبیری در فقه سیاسی شیعه
مصاحبه جمهوری اسلامی با آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره امام خمینی
ولایت مطلقه در سیره عملی و نظری امام خمینی(ره)
سیری در حدیث شناسی، فقه، فلسفه و عرفان امام خمینی(س)
امام خمینی(ره)؛ مردی که هرگز وارد شطرنج سیاسی نشد