بی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّدبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّدنتیجه استقامت دانشجویاننتیجه استقامت دانشجویان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی