تخصص و تعهد

دولت بدون گزینش اشخاص متعهد و متخصص در رشته‌های مختلفه موفق نخواهد شد. 22 بهمن 1363

فالدوله من غیر اختیار اشخاص متعهدین وذوی اختصاص فی المجالات المختلفه لن تکون موفقه. ۲۰ جمادی الاولی ۱۴۰۵

The government will not be successful without selection of committed persons specialized in different fields. February ۱۱, ۱۹۸۵

دریافت طرح
اشتراک تخصص و تعهد
کلیدواژه:
امام خمینیرئیس جمهوردولتمسئولیندولت انقلابیریاست جمهوریتعهدتخصصتوصیه به مسئولین