دوست‌گزینی ممنوع

دولتمردان در گزینش همکاران به کاردانی و تعهد آنان و بهتر خدمت کردن آنها به کشور و در منافع ملت بودن آنان تکیه کنند تا در پیش حق تعالی و ملت رو سفید باشند و در امور موفق باشند، نه بر دوستی و آشنایی و حرف شنوی بی‌تفکر و تامل که این رویّه موجب ناکامی در خدمت به کشور است. 22 بهمن 1363

ولیعتمد رجال الدوله فی اختیار الاعوان علی المعرفهبالامور والالتزام والخدمه الافضل والاحسن والعمل لصالح الشعب لتکونوا بیض الوجوه عند الله وعند الشعب وموفقین فی اعمالکم وغیر مهتمین بعلاقات القرابه والصداقه واستماع الاقوال دونما تفکر وتدبّر وتامّل إذ سیکون هذا موجباً للإخفاق فی خدمه الوطن.  ۲۰ جمادی الاولی ۱۴۰۵

In selection of their colleagues, the government officials should rely on their efficiency, commitment, and better service to the country and to the interests of the nation so that they would be proud before God Almighty and the nation, being successful in affairs. They should not rely on friendship, relation and thoughtless obedience, as this procedure will bring about failure in serving the country. February ۱۱, ۱۹۸۵

دریافت طرح
اشتراک دوست‌گزینی ممنوع
کلیدواژه:
امام خمینیرئیس جمهوردولتمسئولینخدمت به مردمدولت انقلابیریاست جمهوریتعهدتخصصخدمت به کشورمعاشرت با دوستانتوصیه به مسئولین