اگر روحانیت جلودار انقلاب نبوداگر روحانیت جلودار انقلاب نبودپایگاه محکم اسلامپایگاه محکم اسلام عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی