پایگاه محکم اسلام

تردیدی نیست که حوزه‌های علمیه و علمای متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع مهمترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات و کجرویها بوده‌اند. ۳ اسفند ۱۳۶۷

لا شک فی انّ الحوزات العلمیه و العلماء الملتزمین کانوا علی مرّ تاریخ الإسلام و التشیع اهم قاعده إسلامیه محکمه فی وجه الحملات و الانحرافات و السلوک المتطرف. ۱۵ رجب ۱۴۰۹

There is no doubt that throughout the history of Islam and Shi`Osm, the religious seminaries and committed `ulama'(distinguished religious scholars) have been the most important stronghold of Islam vis-a-vis onslaughts, perversions and deviations. February 22, 1989
دریافت طرح
اشتراک پایگاه محکم اسلام
کلیدواژه:
حوزه‌ علمیهروحانیتمنشور روحانیتانحراف