اگر روحانیت جلودار انقلاب نبود

شهادت می‌دهم که اگر افرادی غیر از روحانیت جلودار حرکت انقلاب و تصمیمات بودند، امروز جز ننگ و ذلت و عار در برابر آمریکا و جهانخواران و جز عدول از همه معتقدات اسلامی و انقلابی چیزی برایمان نمانده بود. ۳ اسفند ۱۳۶۷

اقول بکل ثقه و اطمئنان بانه لو کان هناک غیر علماء الدین فی طلیعه مسیره الثوره و مراکز صنع القرار، لما کان بقی لنا الیوم شیئاً غیر العار و الذله امام امیرکا و الناهبین الدولیین، و لتم العدول عن المعتقدات الإسلامیه و الثوریه. ۱۵ رجب ۱۴۰۹

I bear witness with certainty that if only non-clerical individuals were at the forefront of the revolution and decisions, today nothing would have been left for us except disgrace, abjectness and shame in front of America and the world-devourers, as well as deviation from all Islamic-revolutionar beliefs. February 22, 1989
دریافت طرح
اشتراک اگر روحانیت جلودار انقلاب نبود
کلیدواژه:
انقلاب اسلامی ایرانمنشور روحانیتانحراف