وصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانوصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانوصیت امام |‌ ارزیابی دقیقوصیت امام |‌ ارزیابی دقیقمردمِ مسلم مردمِ مسلم شکست‌خورده‌هاشکست‌خورده‌هابرگردان دل های مخالف رابرگردان دل های مخالف رااین ایران را نمی‌خواهنداین ایران را نمی‌خواهندشکست همه مسلمین در همه اعصارشکست همه مسلمین در همه اعصار عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی