وصیت امام |‌ ارزیابی دقیق

اینجانب در اینجا یک وصیت به اشخاصی که به انگیزه مختلف با جمهوری اسلامی مخالفت می‌کنند و به جوانان، چه دختران و چه پسرانی که مورد بهره‌برداری منافقان و منحرفان فرصت‌طلب و سودجو واقع شده‌اند می‌نمایم، که بیطرفانه و با فکر آزاد به قضاوت بنشینید و تبلیغات آنان که می‌خواهند جمهوری اسلامی ساقط شود و کیفیت عمل آنان و رفتارشان با توده‌های محروم و گروهها و دولت‌هایی که از آنان پشتیبانی کرده و می‌کنند را با دقت و بدون هوای نفس ارزیابی کنید. وصیت‌نامه سیاسی-الهی

وان لی هنا وصیه الی معارضی الجمهوریه الاسلامیه علی اختلاف دوافعهم والی الشبان فتیه وفتیات ممن تعرضوا لاستغلال المنافقین والمنحرفین والانتهازیین والنفعیین، وهی ان یتفکروا بموضوعیه وحریه فی دعایات اولئک الساعین لاسقاط الجمهوریه الاسلامیه وفی‏ ممارساتهم وسلوکیاتهم مع الجماهیر المحرومه من جهه، ومن جهه اخری فی الفئات والدول التی ساندتهم ولاتزال والمجامیع والاشخاص المرتبطین بهم والداعمین لهم فی الداخل، وفی اخلاقهم وسلوکیاتهم فیما بینهم ومع مویدیهم، وفی التبدلات التی تتعرض لها مواقفهم اثناء، ولیبحثوا فی ذلک بدقه وبعیداً عن هوی النفس. الوصیه السیاسیّه-الالهیّه

Here, I advise those who oppose the Islamic Republic with any incentive and those boys or girls, who have been misled by Munafiqin and opportunists, to pass judgments objectively and open-mindedly. I advise them to examine the content of the propaganda put out by those who wish to see the fall of the Islamic Republic. They should carefully watch the enemies' behavior towards the deprived masses, and the support they receive from foreign agents, the suspicious groups, and individuals who have joined them, their unethical communal code of practice and behavior, and the treacherous shifting of their stance in confronting different situations. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک وصیت امام |‌ ارزیابی دقیق
کلیدواژه:
امام خمینیوصیت نامهجمهوری اسلامیمنافقینقدرت جمهوری اسلامیتضعیف جمهوری اسلامیمخالفین جمهوری اسلامیوصیت نامهعمل به وصیتمجموعه کوت وصیت امام