وصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومان

مطالعه کنید حالات آنان که در این جمهوری اسلامی به دست منافقان و منحرفان شهید شدند،  و ارزیابی کنید بین آنان و دشمنان‌شان؛ نوارهای این شهیدان تا حدی در دست و نوارهای مخالفان شاید در دست شماها باشد، ببینید کدام دسته طرفدار محرومان و مظلومان جامعه هستند. وصیت‌نامه سیاسی-الهی


ثم لیتاملوا فی اوضاع اولئک سیره الشهداء الذین سقطوا فی الجمهوریه الاسلامیه علی ایدی المنافقین والمنحرفین، ولیقارنوا بینهم وبین اعدائهم، فاشرطه تسجیل وصایا واحادیث هولاء الشهداء متوفره نسبیاً، ولعل اشرطه تسجیل احادیث معارضیهم فی متناول ایدیهم ایضا .. فلینظروا ای فریق یناصر المحرومین والمظلومین من ابناء المجتمع؟! الوصیه السیاسیّه-الالهیّه

They should study the character of those martyred in this Islamic Republic by Munafiqin and the corrupt people. They should evaluate and compare the martyrs with those who martyred them. Recorded cassettes and video tapes of both groups are available for ultimate judgment to see which group is the defender of the deprived and the oppressed people. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک وصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومان
کلیدواژه:
امام خمینیمحرومینوصیت نامهجمهوری اسلامیاسلام مستضعفان و محرومانمنافقینشهداتبلیغات ضد جمهوری اسلامیخدمت به محرومینحکومت محرومینمخالفین جمهوری اسلامیوصیت نامهمجموعه کوت وصیت امام