قدردان ملّتقدردان ملّتدوست مردم باشیددوست مردم باشید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی