امام به مردم متکی استامام به مردم متکی استملت مشکل‌گشاملت مشکل‌گشاقدردان ملّتقدردان ملّتدوست مردم باشیددوست مردم باشید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی