ظلم بر بشرظلم بر بشروعده قطعیوعده قطعیآه مظلومانآه مظلوماناراده الهیاراده الهیوعده حق تعالی نزدیک استوعده حق تعالی نزدیک استچه مبارک است این زادروزچه مبارک است این زادروزروز جهانیروز جهانیدریچه‌های نور و امیددریچه‌های نور و امیداراده الهی به حذف مستکبریناراده الهی به حذف مستکبرین مستکبرین صفحه 2