دعوت به وحدتدعوت به وحدتجمع شیاطینجمع شیاطیناختلاف ممنوعاختلاف ممنوعسم کشندهسم کشندهدست‌های ناپاکدست‌های ناپاکخنثی کردن تبلیغات تفرقه‌افکن با وحدت ملیخنثی کردن تبلیغات تفرقه‌افکن با وحدت ملیمفسدین در حال ایجاد تفرقهمفسدین در حال ایجاد تفرقهاز اختلاف بپرهیزیداز اختلاف بپرهیزیدفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزهفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزه تفرقه صفحه 2