تحکیم ریشه های انقلابتحکیم ریشه های انقلابکشور را اسیر قدرت‌های بزرگ نکندکشور را اسیر قدرت‌های بزرگ نکندبازیگر غرب و شرق نباشدبازیگر غرب و شرق نباشدبه سرمایه‌داری پناه نبریدبه سرمایه‌داری پناه نبریدبیداری غرب‌زدگانبیداری غرب‌زدگانپشتیبان شما خداستپشتیبان شما خداستوابسته به شرق و غرب نباشیدوابسته به شرق و غرب نباشید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی