پشتیبان شما خداست

این معنا که «نمی‌شود با قدرتهای بزرگ طرف شد» را از گوشهایتان بیرون کنید. شما بخواهید، می‌توانید؛ زیرا پشتیبان شما خداست. این زمزمه‌هایی را که ابرقدرتها به وسیله ایادی‌شان کرده‌اند که تا متکی به یکی از دو قدرت نشوید نمی‌توانید به زندگی خود ادامه دهید، صد در صد غلط است. 6 آبان 1360

نتخلی عن الفکره القائله (بانه لایمکن مواجهه القوی الکبری) إذا اردتم فانکم تستطیعون لان اللّه معکم إن الفکره التی روحت لها القوی الکبری عبر عملائها والتی تقول بانکم لایمکنکم ان تعیشوا إلّا باتباع واحده من القوتین الکبریین فکره خاطئه. ۲۹ ذی الحجه ۱۴۰۱

You should not listen to the idea that" it is not possible to encounter the superpowers". You can do if you want, because God supports you. This concept, raised by the superpowers through their agents, that you cannot go on with your life unless you lean on either of the two superpowers is completely wrong. October 28, 1981

دریافت طرح
اشتراک پشتیبان شما خداست
کلیدواژه:
استقلالایمان به خدامقاومتابرقدرتهانه غربی نه شرقی