به سرمایه‌داری پناه نبریدبه سرمایه‌داری پناه نبریدبیداری غرب‌زدگانبیداری غرب‌زدگانپشتیبان شما خداستپشتیبان شما خداستوابسته به شرق و غرب نباشیدوابسته به شرق و غرب نباشید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی