مخالفت امام با تقاضای نخست وزیری حاج احمد آقا از سوی بنی صدر: "بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شود"مخالفت امام با تقاضای نخست وزیری حاج احمد آقا از سوی بنی صدر: "بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شود"شعری که امام خمینی برای همسرشان، بانو "قدس ایران" سرودند...شعری که امام خمینی برای همسرشان، بانو "قدس ایران" سرودند...به مناسبت روز زن| نامه سرشار از محبت امام به همسرشان: تصدقت شوم، قربانت بروم...به مناسبت روز زن| نامه سرشار از محبت امام به همسرشان: تصدقت شوم، قربانت بروم...منسوبین و نزدیکان من مطلقاً حق دخالت در امور عزل و نصب اشخاص را ندارندمنسوبین و نزدیکان من مطلقاً حق دخالت در امور عزل و نصب اشخاص را ندارند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی