تربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می‌شود

اساساً تربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می‌شود و با تربیت اسلامی و صحیح آنان استقلال و آزادی و تعهد به مصالح کشور پایه‌ریزی می‌شود. 31 شهریور 1360

إن التربیه تبدا اساساً من احضان الام الطاهره وبرعایهالاب ویتّم من خلال تربیتهم الإسلامیه والصحیحه التاسیس للاستقلال والحریه والالتزام بمصالح البلاد. ۲۳ ذی القعده ۱۴۰۱

Basically, upbringing starts from the lap of the pure mother and guidance of the father. With the right Islamic upbringing they will lay the ground for safeguarding the independence and freedom of the country and make them committed to the interests of the country. September 22, 1981

دریافت طرح
اشتراک تربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می‌شود
کلیدواژه:
آزادیزن و خانوادهاستقلالامام و خانوادهمادرانتربیت انسان