قیام کنید برای خداقیام کنید برای خداعنایت الهیعنایت الهیعالم محضر خدا استعالم محضر خدا استعیدی پروردگارعیدی پروردگار عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی