عیدی پروردگار

ما در ماه رمضان هر چه قصور کرده باشیم، تقصیر کرده باشیم، در این روز مبارک از او عیدی می‌خواهیم؛ او به فضل خودش با ما رفتار کند، نه به عدلش. ۱۰ تیر ۱۳۶۳

رغم کل قصور او تقصیر صدرا عنا فی شهر رمضان المبارک فإننا نرید منه العیدیه فی هذا الیوم المبارک. نرجو ان یعاملنا بفضله لا بعدله. ۱ شوال ۱۴۰۴

Whatever our failure, we want our gift from Him: treating us with His favor not justice. 1 July 1984

دریافت طرح
اشتراک عیدی پروردگار
کلیدواژه:
امام خمینیرمضانماه رمضانضیافت الهیگناهعید فطررضای الهیقانون الهیمدد الهی