اگر بخواهیم می‌توانیماگر بخواهیم می‌توانیمزنده نگهداشتن روح استقلال و خودکفاییزنده نگهداشتن روح استقلال و خودکفاییخودتان را برای مبارزه آماده کنیدخودتان را برای مبارزه آماده کنیدامید من در این نهضت اسلامی شما جوانان برومند هستیدامید من در این نهضت اسلامی شما جوانان برومند هستیدشما جوان ها در هرجا که هستید به فکر آتیه کشور خودتان باشیدشما جوان ها در هرجا که هستید به فکر آتیه کشور خودتان باشیدالآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید.الآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی