وصیت امام |‌ حفظ ارزش‌های انسانیوصیت امام |‌ حفظ ارزش‌های انسانیوصیت امام | راه سعادتوصیت امام | راه سعادتقهرمان کوچکقهرمان کوچکبیدار بشوند جوانهای مابیدار بشوند جوانهای مامعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیراس اهدافراس اهداففرزندان ایرانفرزندان ایرانسعادت هر دو جهانسعادت هر دو جهانقوه جوانیقوه جوانی جوانان و وظایف صفحه 2