حُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!حُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!اهداف اصلی استعماراهداف اصلی استعمارنتیجه استقامت دانشجویاننتیجه استقامت دانشجویانوظیفه نسل جوانوظیفه نسل جوانبسیج سازندگیبسیج سازندگیبسیج و مبارزه با توطئه دشمنانبسیج و مبارزه با توطئه دشمناناگر بخواهیم می‌توانیماگر بخواهیم می‌توانیمزنده نگهداشتن روح استقلال و خودکفاییزنده نگهداشتن روح استقلال و خودکفاییخودتان را برای مبارزه آماده کنیدخودتان را برای مبارزه آماده کنید جوانان و وظایف صفحه 2