فرزندان ایران

این جانب هنگامی که این جوانان عزیزِ در عنفوان شباب را، که با گریه از منِ عقب مانده تقاضای دعا برای شهادت می‌کنند، مشاهده می‌کنم از خود مایوس و از آنان شرمنده می‌شوم.
 21 بهمن 1361

دریافت طرح
اشتراک فرزندان ایران
کلیدواژه:
شهادتجوانانجوانان و وظایفجوانان و شهادتجوانان و بصیرتدفاع مقدس و جوانانشهادت طلبی