حمایت مردم حمایت مردمدر خدمت مردمدر خدمت مردمایمان به خدمتایمان به خدمتولی نعمتانولی نعمتانمسئولین خودیمسئولین خودیملاک انتخاب مدیران!ملاک انتخاب مدیران!دوست‌گزینی ممنوعدوست‌گزینی ممنوعتخصص و تعهدتخصص و تعهدهمه بنایشان بر خدمت باشدهمه بنایشان بر خدمت باشد توصیه به مسئولین صفحه 2