جلوه هایی از عصر معصومین علیهم‌السلام جلوه هایی از عصر معصومین علیهم‌السلام امام به مردم متکی استامام به مردم متکی استتن به ذلت نمی دهیمتن به ذلت نمی دهیمآگاهی نسل جوانآگاهی نسل جواناز اسم اسلام میترسنداز اسم اسلام میترسندای مغزهای پوسیده! بیدار شویدای مغزهای پوسیده! بیدار شوید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی