اسطوره‌های سرنوشت سازاسطوره‌های سرنوشت سازپایداری خوب عمل کردن استپایداری خوب عمل کردن استسال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال/ دولت موظف است اسباب کار و تولید را برای کارگران و دهقانان و زحمتکشان فراهم آورد امام خمینیسال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال/ دولت موظف است اسباب کار و تولید را برای کارگران و دهقانان و زحمتکشان فراهم آورد امام خمینی خدمت به مردم شرط صلاحیت مقام خدمت به مردم شرط صلاحیت مقاماسلام می خواهد مستضعفین را یاری دهداسلام می خواهد مستضعفین را یاری دهد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی