سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال/ دولت موظف است اسباب کار و تولید را برای کارگران و دهقانان و زحمتکشان فراهم آورد امام خمینیسال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال/ دولت موظف است اسباب کار و تولید را برای کارگران و دهقانان و زحمتکشان فراهم آورد امام خمینیاگر خدمت به مردم کردید، مقام برای شما صلاحیت دارداگر خدمت به مردم کردید، مقام برای شما صلاحیت دارداسلام می خواهد مستضعفین را یاری دهداسلام می خواهد مستضعفین را یاری دهد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی