جوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندندانتظار اسلام از جوانانانتظار اسلام از جوانانرفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارجاگر تهذیب نباشداگر تهذیب نباشدجلوگیری از نفوذ در دانشگاهجلوگیری از نفوذ در دانشگاهاهداف اصلی استعماراهداف اصلی استعمارنتیجه استقامت دانشجویاننتیجه استقامت دانشجویانامانت بزرگ الهیامانت بزرگ الهیدانشگاه در جهت معنویتدانشگاه در جهت معنویت دانشجویان صفحه 2