رفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارجاگر تهذیب نباشداگر تهذیب نباشدجلوگیری از نفوذ در دانشگاهجلوگیری از نفوذ در دانشگاهاهداف اصلی استعماراهداف اصلی استعمارنتیجه استقامت دانشجویاننتیجه استقامت دانشجویانامانت بزرگ الهیامانت بزرگ الهیدانشگاه در جهت معنویتدانشگاه در جهت معنویتبهترین مبارزه با اجنبیبهترین مبارزه با اجنبیگمشده‌ی دانشجویانگمشده‌ی دانشجویان دانشجویان صفحه 2