انحراف در انجمنهای اسلامیانحراف در انجمنهای اسلامیدانشجو، خدمتگزار مملکتدانشجو، خدمتگزار مملکتبند "د" وصیتنامه امام | برنامه دارند بین حوزه و دانشگاه عداوت ایجاد کنندبند "د" وصیتنامه امام | برنامه دارند بین حوزه و دانشگاه عداوت ایجاد کنند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی