دانشگاه مستقلدانشگاه مستقلجوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندندمرکز توطئه و استعمار منطقهمرکز توطئه و استعمار منطقهجوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندندانتظار اسلام از جوانانانتظار اسلام از جوانانرفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارجاگر تهذیب نباشداگر تهذیب نباشدجلوگیری از نفوذ در دانشگاهجلوگیری از نفوذ در دانشگاهاهداف اصلی استعماراهداف اصلی استعمار دانشجویان صفحه 2