جلوگیری از نفوذ در دانشگاه

جوانان عزیز دانشگاهی هر چه بیشتر در کسب علوم و فنون در اعتلای کشور معظم خود کوشش نمایند. از نفوذ عناصر منحرف و وابسته به چپ و راست قاطعانه جلوگیری کنند و نگذارند محیط مقدس دانشگاه آلوده به اغراض منحرفان و وابستگان به اجانب گردد. ۸ شهریور ۱۳۶۲

علی شبابنا الجامعی العزیز ان یسعی بکل ما آتاه اللّه من قوه فی طلب العلوم علی اختلاف تخصصاتها لاسیما الحدیثه منها، من اجل تطویر البلاد واعلاء شانها، وان یقطعوا الطریق علی تلک العناصر الفاسده، المرتبطه بالیمین او الیسار، من ان تنفذ إلی داخل الجامعات وتلوث اجواءها المقدسه بما تبثه من سمومٍ تخدم اغراض واهداف القوی الکبری وعملائها. ۲۱ ذی القعده ۱۴۰۳

Dear university students should try ever more to acquire sciences and techniques for prosperity their dear country, decisively prevent devious elements affiliated with the right and the left from infiltrating the university and not allow the sacred university environment to be polluted by selfish motives of deviants affiliated with aliens. August 30, 1983

دریافت طرح
اشتراک جلوگیری از نفوذ در دانشگاه
کلیدواژه:
جواناننفوذدانشجویانوابستگیدانشگاه و دانشگاهیان