جمهوری اسلامی اگر از یک روحانی صدمه ببیند، بیشتر از دیگران مواخذه دارد.جمهوری اسلامی اگر از یک روحانی صدمه ببیند، بیشتر از دیگران مواخذه دارد.ساده زیستی/ وضعتان مناسب شان روحانیت باشدساده زیستی/ وضعتان مناسب شان روحانیت باشدبرنامه دارند بین حوزه و دانشگاه عداوت ایجاد کنندبرنامه دارند بین حوزه و دانشگاه عداوت ایجاد کنندتاثیر روحانیون در اصلاح یا افساد جامعهتاثیر روحانیون در اصلاح یا افساد جامعه عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی