اگر به قرآن عمل نکنیم، کتاب ما نیست

اگر ما ادعایمان این باشد که قرآن، کتاب ماست، لکن به هیچ صفحه‌ای از آن عمل نکرده باشیم، به حسب واقع کتاب ما نیست. ۱۶ آبان ۱۳۵۸

لو ادعینا بان القرآن کتابنا ولم نعمل حتی بصفحه واحده منه، فلن یکون بحسب الواقع کتابنا. ۱۶ ذی الحجّه ۱۳۹۹

If we pretend that the Qur'an is our Book, but fail to act according to its spirit, it is not our Book in reality. November 7, 1979

دریافت طرح
اشتراک اگر به قرآن عمل نکنیم، کتاب ما نیست
کلیدواژه:
قرآنآل سعودیمن