سیاست‌بازان خودفروختهسیاست‌بازان خودفروختهبلندنظری امامبلندنظری امامقرآن و اسلام مهجور و مظلومندقرآن و اسلام مهجور و مظلومندیک مساله سیاسی در کار بوده استیک مساله سیاسی در کار بوده استاین هماهنگی ملت، در قصه کربلا، این بزرگترین امر سیاسی و روانی در دنیاستاین هماهنگی ملت، در قصه کربلا، این بزرگترین امر سیاسی و روانی در دنیاستغدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است.غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است.اگر مسجد قوی باشد، ترس از فانتوم‌ها و آمریکا نداشته باشید!اگر مسجد قوی باشد، ترس از فانتوم‌ها و آمریکا نداشته باشید!بند"ب" وصیتنامه امام | اسلام آنقدر که در حکومت احکام دارد، در سایر موارد نداردبند"ب" وصیتنامه امام | اسلام آنقدر که در حکومت احکام دارد، در سایر موارد نداردبه مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفتبه مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی