این هماهنگی که در تمام ملت ما در قصه کربلا هست، این بزرگترین امر سیاسی است در دنیا و بزرگترین امر روانی استاین هماهنگی که در تمام ملت ما در قصه کربلا هست، این بزرگترین امر سیاسی است در دنیا و بزرگترین امر روانی استغدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است.غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است.اسلام آنقدر که در حکومت احکام دارد، در سایر موارد ندارداسلام آنقدر که در حکومت احکام دارد، در سایر موارد ندارد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی