آغاز تربیتآغاز تربیتاصلاح جهان از دامن خانوادهاصلاح جهان از دامن خانوادهتربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می‌شود تربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می‌شود نقش حساس خانواده در نونهالان و نوجواناننقش حساس خانواده در نونهالان و نوجواناننقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد استنقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد استحجاب و آزادیحجاب و آزادیمربی جامعهمربی جامعهحاضرم ثواب تمام عباداتم را با تو عوض کنمحاضرم ثواب تمام عباداتم را با تو عوض کنمدامن عصمت و عظمتدامن عصمت و عظمت زن و خانواده صفحه 2