اسلام تقلبیاسلام تقلبیبدبختی یک مملکت اسلامیبدبختی یک مملکت اسلامیعمّال آمریکاییعمّال آمریکاییبه هیچکس بدهکاری نداریمبه هیچکس بدهکاری نداریمهنر زیبا و پاکهنر زیبا و پاکحرم آمریکاییحرم آمریکاییشاخص دولت انقلابی | مدافع اسلام ناب محمدی(ص) باشد و اهل مبارزه با اسلام آمریکاییشاخص دولت انقلابی | مدافع اسلام ناب محمدی(ص) باشد و اهل مبارزه با اسلام آمریکاییچه ننگ است که آمریکا عنصر فاسد بی ارزش اسرائیل را در مقابل دولتهای اسلامی عَلَم کند و چه ننگ است سکوت در مقابل فاجعه بزرگ فلسطینچه ننگ است که آمریکا عنصر فاسد بی ارزش اسرائیل را در مقابل دولتهای اسلامی عَلَم کند و چه ننگ است سکوت در مقابل فاجعه بزرگ فلسطینشیعه در قول و فعل باید از امیرالمومنین تبعیت داشته باشدشیعه در قول و فعل باید از امیرالمومنین تبعیت داشته باشد اسلام آمریکایی صفحه 2